Door zijn bestelling aanvaardt de koper deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. Voor zover de koper aankoopvoorwaarden zou hebben en deze niet zouden overeenstemmen met onderhavige, zijn die aankoopvoorwaarden ongeldig, ook al zijn ze door ons niet uitdrukkelijk gewraakt.

Geen enkele klacht wordt aanvaard na levering.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op vergoedingen, noch ontbinding van de overeenkomst.

In geen enkel geval zal onze eventuele verantwoordelijkheid verder reiken dan de terugbetaling of de vervanging van de geleverde goederen. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.

De goederen worden vervoerd op risico van de koper. De vervoerskosten komen ten laste van de koper, tenzij schriftelijk anders bepaald is.

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenkomt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risisco’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één van de verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

Betaling dient te geschieden contant te Beervelde, netto zonder korting, en zonder kosten voor ons.

Elke faktuur niet betaald op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 7% met minimum van 124 EUR, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. In geval van wanbetaling is een verwijlintrest van 1,00% per maand (12% per jaar) verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

In geval van annulering van de bestelling door de klant, is deze verplicht tot de betaling van alle kosten door de opzegging veroorzaakt, en dit met een minimum van 20% van het normale faktuurbedrag in geval van verkoop.

Betaalde voorschotten blijven de koper steeds verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Op onze verhoudingen tot klanten zowel in binnen- als buitenland, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle rechtsvorderingen in verband met deze fakturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent. De verkoper kan echter tevens de rechtsvorderingen aanhangig maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.

De koper verbindt er zich toe, dat bij wanbetaling van de faktuur de geleverde goederen eigendom blijven van de koper.